บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางรัตติกาล สุดใจ

นางรัตติกาล สุดใจ

Ms. Rattikan Sudjai

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

rattikan3312@gmail.com


นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา

นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา

Miss Tikumporn Suwanta

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

tikumporn.poo@gmail.com


นายไกรพงษ์ จินดาคำ

นายไกรพงษ์ จินดาคำ

Mr. Kraipong Chindakum

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

kraipong.cr@sueksa.go.th; x.phoenix@live.com


น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์

น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์

MissKallaya Pintaboon

กลุ่มนโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน

kallaya.p@sueksa.go.th


นายคมสัน บุญตั้ง

นายคมสัน บุญตั้ง

Mr. Komsun Boontang

กลุ่มบริหารบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Komsun_boontang@hotmail.com


นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์

นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์

Mrs. Orapin Insuwan

กลุ่มบริหารบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

orapin1322@hotmail.com


นางสาววารินทร์ วิตูล

นางสาววารินทร์ วิตูล

Miss Warin Witoon

กลุ่มบริหารบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

warin.witoon@gmail.com


น.ส.	ผุสดี จิรนากุล

น.ส. ผุสดี จิรนากุล

Miss Putsadee Jiranakul

กลุ่มบริหารบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ

putsadee@gmail.com


น.ส.สุภาวดี ตันใจ

น.ส.สุภาวดี ตันใจ

Mrs. Supawadee Tunjai

กลุ่มบริหารบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

st.yaimai@gmail.com


น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ

น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ

MissSirintip Wongjai

กลุ่มบริหารบุคคล

นิติกร ปฏิบัติการ

law.c.p.e.o@gmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ