บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางสาวสะติม คำมา

นางสาวสะติม คำมา

Miss Satim Khamma

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

noksatimkhamma@gmail.com


นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

Miss Pannapat Thakulsirichot

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

pannapatjeab@hotmail.com


นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย

นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย

Mr.Kasamson Ketboonsai

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ

kasamson.112@gmail.com


นางสาวจันทร์แสง  พรมสี

นางสาวจันทร์แสง พรมสี

Miss Jansang Phromsee

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Noy2512@hotmail.com


นางสาวอรพิน หมูจีนะ

นางสาวอรพิน หมูจีนะ

Miss Orapin Moojeena

กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

orapin29@hotmail.com


น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว

น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว

MissNareerat Chuenkaeo

กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

nareerat.c@sueksa.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ