บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายวัลลภ ไม้จำปา

นายวัลลภ ไม้จำปา

Mr.Wanlop maijampa

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

Bookclub016@gmail.com

081-9927230

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

Dr.Aphiwat Kansriweing

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

aphiwatk@sueksa.go.th

081-8828159

พ.ศ. 2557 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2543 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย


นายทศพร จันทร์เนตร

นายทศพร จันทร์เนตร

Mr.Thosaporn Channet

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

tiger052552@hotmail.com

089-5572361

พ.ศ. 2565 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศึกษาธิการจังหวัด
พ.ศ. 2563 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรรองศึกษาธิการจังหวัด (สป.ศธ.)
พ.ศ. 2562 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.ศธ.)


นางเกษณี สีไพร

นางเกษณี สีไพร

Mrs. Kedsanee Srepri

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Kradayyy@hotmail.com


นางขนิษฐา เครือจักร์

นางขนิษฐา เครือจักร์

Mrs. Khanittha Keurchake

กลุ่มอำนวยการ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

kanidtha2512@gmail.com


นางณิชานันท์ ผิวมณี

นางณิชานันท์ ผิวมณี

Mrs. Nichanan Phiewmanee

กลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Katay_Nichanan999@hotmail.com


นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์

นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์

Miss Tunchayakan Kantawong

กลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

friendship_jan@hotmail.com


น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย

น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย

Misswipaporn Khamlasai

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

wipaporn.k@sueksa.go.th


พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

CPo3. Chalong Onnuan

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

chalong@cri2.go.th


นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ

นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ

Miss Phetsee Wannarot

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

phetsee@cri2.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ