บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

Mr.Winyoo Santipapwiwatana

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

you2550@gmail.com


ดร.ประไพพร อุทธิยา

ดร.ประไพพร อุทธิยา

MissPrapaiporn Utthiya

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

paipornuty@yahoo.co.th


นางจินดา กำลังประสิทธิ์

นางจินดา กำลังประสิทธิ์

Mrs. Jinda Kamlangprasit

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

put6656@hotmail.co.th


นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

Mr. Sumpun Atasuwan

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

sumpun.athasuwan@gmail.com


นางสุรินทร์ รุดเครือ

นางสุรินทร์ รุดเครือ

Mrs. Surin Rudkure

กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด


นายกริช มากกุญชร

นายกริช มากกุญชร

Mr. Gris Maggoonchorn

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

maggoonchorn@hotmail.com


นางภัทพิชชา   ไชยรินทร์

นางภัทพิชชา ไชยรินทร์

Mrs. Patpitcha Chairin

กลุ่มบริหารบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

Patcha_ toy@ hotmail.com


พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

CPo3. Chalong Onnuan

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

chalong@cri2.go.th


นายสมนึก ดาดี

นายสมนึก ดาดี

Mr. Somnuek Dadee

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

somnukdadee@gmail.com


นางสาวจันทร์แสง  พรมสี

นางสาวจันทร์แสง พรมสี

Miss Jansang Phromsee

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Noy2512@hotmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ