บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายวัลลภ ไม้จำปา

นายวัลลภ ไม้จำปา

Mr.wanlop maijampa

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

Dr.Aphiwat Kansriweing

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

aphiwatk@sueksa.go.th

081-8828159

พ.ศ. 2557 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2543 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ