แผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแผนพัฒนาการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ / รายงานผลการดำเนินงาน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติราชการ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
2  สรุปผลการดำเนินงาน 2564 ศธจ. เชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 31 มีนาคม 2565
3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ครึ่งปีแรก) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
4  รายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2562 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
5  รายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
6  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย (ฉบับทบทวน) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
7  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
8  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
9  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
10  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ข้อมูล ณ 2 มิ.ย.62 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
11  เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
13  แผนปฏิบัติราชการ 2562 สนง.ศธจ.เชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
14  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 กุมภาพันธ์ 2561
15  แผนพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 23 กันยายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ