ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงรายติดตามการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการฯในสถานศึกษาพื้นที่บ้านหัวแม่คำ ประกอบด้วยโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรร.สามัคคีพัฒนา (บ้านม้ง 9 หลัง) ได้รับข้อมูล คำชี้แจง ตลอดจนเอกสารหลักฐานรายงานผลการดำเนินการด้านพัฒนาการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างดียิ่ง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ