ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในทิศทางการบริหาร ดังนี้ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย นำเสนอโดย นางสาวพิกุล กันทะวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ การยกระดับคุณภาพการศึกษา นำเสนอโดย นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย นำเสนอโดย นางสาวพิกุล กันทะวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำเสนอโดย นางสาวพิกุล กันทะวัง นักวิชาการคักษาชำนาญการ การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอโดย นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล นำเสนอโดย นายารวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวีรัตน์ สานุมิตร ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ นางสาวจันทร์แสง พรมสี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ