ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย"

8/9/2564 "ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย" ???????? ตามที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ตจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32, สมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย, สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.เชียงราย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยมีบทบาท หน้าที่ ในการจัดทำแผนและแนวทางการประชาสัมพันธ์การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ทุกระดับ ทุกประเภท ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ สามารถประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ???? เพื่อให้การดำเนินการบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง และสร้างการรับรู้ร่วมกันของคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ขึ้น ณ ห้องประชุม 301 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ???? โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า " จากแนวทางดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเขียงรายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้สอดรับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย" ???? และเพื่อให้การดำเนินการในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้สำเร็จตามเป้าหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการ เชียงราย เมืองสะอาด ปลอดภัย น่ายล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัด เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ 1. ด้านความสะอาด (สถานศึกษาสะอาดในสภาพบริบทการบริหารจัดการความโปร่งใส ในองค์ทุกมิติ) 2. ด้านความปลอดภัย (สถานศึกษาเป็นที่ที่ปลอดภัย ทางด้านสวัสดิภาพในทุกมิติ) 3. ด้านความน่ายล (สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่นๆ ) ???? สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม คือ โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 (ครู ก) ???? บุคลากรแกนนำ (ครู ก) หมายถึง ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด ความปลอดภัย และความน่ายลของสถานศึกษา หรือสามารถถ่ายทอดหรือเป็นผู้นำในสถานศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้จัดครูวิชาเอกพลศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพละศึกษา โดยจัดให้มีจำนวนตามโค้วต้าของจำนวนนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-120 คน ให้มีบุคลากรแกนนำ (ครู ก) จำนวน 1 คน 2. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-400 คน ให้มีบุคลากรแกนนำ (ครู ก) จำนวน 2 คน 3. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 401-700 คน ให้มีบุคลากรแกนนำ (ครู ก) 4. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 701-1,000 คน จำนวน 3 คน ให้มีบุคลากรแกนนำ (ครู ก) จำนวน 4 คน 5. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,00 1-1,500 คน ให้มีบุคลากร แกนนำ (ครู ก) จำนวน 5 คน 6. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป ให้มีบุคลากรแกนนำ (ครู ก) จำนวน 6 คน ???? การพัฒนาบุคลากรแกนนำครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยจัด 40 กลุ่มๆ ละ 20 คน รวม 800 คน อีก 3 จังหวัดๆ ละ 100 คน รวมทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 1,100 คน โดยจะมีจุดถ่ายทอดสดฯ จากจุดถ่ายทอดโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที่ 11-12 กันยายน และ 18-19 กันยายน 2564 ไปยังจุดอบรมทั้ง 40 จุด เพื่อลดความแออัดตามมาตรการการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ซึ่งในแต่ละจุดอบรมจะมีวิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำอยู่จุดละ 2 คน ????โดยเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ แล้วจะมีการติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบและแนวทางในการดำเนินการในโอกาสต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ