ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

18/8/2564 "สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม"

18/8/2564 "สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม" ???? นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติกา โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชนชุมชน ชุมชนและบริบทของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายการ" กิจกรรม #การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสร้างการรับรู้ และแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน (รุ่นที่ 2) ณ โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 26 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ???? ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ????ศอ.ปส.จ.จังหวัดเชียงราย, ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม หัวข้อ "นโยบาย ทิศทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, ???? กอ.รมน. จ.เชียงราย หัวข้อ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์" ????นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย หัวข้อ "การขับเคลื่อนยาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้าน ????นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ศธจ.เชียงราย หัวข้อ "การบูรณาการแผนและแนวป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามบริบทพื่นที่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ