ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

#ศธจ.เชียงราย อบรม "ลูกเสือ 4 ท่อน" ชู การสร้างผู้กำกับลูกเสือ ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ L.T.C. (Leader Training Course) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เป็นโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ ในการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ หลักการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หรือ L.T.C. มีส่วนประกอบของกาย หัวใจ และจิตวิญญาณ ทำงานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ Body : ความพร้อมด้านร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะรับการฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้นำ, Soul : ความพร้อมของจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทนอดกลั้น มีศีลธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และ Spirit : มีจิตวิญญาณของการเป็นลูกเสือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าและก้าวทันโลก ที่สำคัญคือ การเป็นผู้นำที่ดีได้ ควรจะต้องนำหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจ ทั้งในการครองตน ครองคน และครองงาน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ