ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย"

&&&...นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยในพิธีดังกล่าว ประธานได้มอบโล่รางวัลสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศและองค์การมาตรฐานดีเด่นมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีประการะคุณแก่ต่อการจัดการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เปิดเผยว่า "ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ รวมถึงคณะกรรมการทุกคน ที่ได้มาร่วมประชุม ทุกคนคือผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกและเป็นตัวแทนจากสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเป็นผู้นำที่จะนำเพื่อนสมาชิก ในองค์การนักวิชาชีพฯ ของแต่ละสถานศึกษา ให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า อย่างดียิ่งขึ้น ด้วยการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน การดำเนินกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงขอให้ทุกคนใช้เวลาแห่งมิตรภาพอันดีงามต่อเพื่อนสมาชิกองค์การวิชาชีพ ร่วมกันสรรค์สร้างให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคต ก้าวไกลสู่สากลต่อไป"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ