ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5/1/2564

5/1/2564 " พ่อเมืองเชียงราย นั่งหัวโต๊ะนำทีมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย ___นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย -ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย -ตัวแทนจากเทศบาลนครเชียงราย - ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย -ประธานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย -ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย - ตัวแทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย -ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีวาระสำคัญ เพื่อทราบและพิจารณาประกอบด้วย 1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย 3. การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 4. การจัดงานวันครูปี 2564 5. การพัฒนานักเรียนทางด้านการกีฬา * โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้นำเรียนประธานที่ประชุม ถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค ของ การจัดการศึกษา ของหน่วยงานที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อหาข้อสรุป ในการดำเนินงานให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของการจัดงานวันครู ขอให้แต่ละเขตพื้นที่ แต่ละหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการได้ตาม ข้อสั่งการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ