ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผลการคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ผลการคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปิด การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ 2563 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เมื่อเวลา 15:00 น. ณโรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้เข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน จังหวัดเชียงรายไปร่วมคัดเลือกในระดับภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค 16) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอระดับประเทศ ในลำดับต่อไป ผลการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice = ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ไปนำเสนอในระดับภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค 16) ได้แก่นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนบนพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดารด้วย KING BHUMIBOL MODEL" ผลการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice =ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร อำเภอเมืองเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผลงาน "การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ( Project Approach) ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ