ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise"

27/06/2563...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise "เรื่องการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายแพทย์พศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้บรรยายพิเศษถึงแนวทางการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้บรรยายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา รวมถึงมีการนำเสนอการซักซ้อมแผนการเตรียมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2563 ของสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามสถานการณ์สมมุติ โดยมีผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 ได้นำเสนอผลการซักซ้อม ใน 4 สถานการณ์ ประกอบด้วย 1. ช่วงก่อนเกิดโรค 2. ช่วงพบผู้มีอาการน่าสงสัย 3. ช่วงพบผู้ป่วยยืนยันิ 4. ช่วงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คณะผู้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. เชียงราย เขต 1-4 และ สพม. 36 รวมถึงผู้อำนวยการ โรงเรียนเอกชนในสังกัดจังหวัดเชียงรายและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 700 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ