ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Life Skills Education Strengthening

$$$...นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ Life Skills Education Strengthening (ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการดำเนินการในระยะที่ ๑) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังมุมมองและความคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนและได้ขอความอนุเคราะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงร่ายในการเป็นภาคีเครือข่ายในการเป็นเครือ จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ