ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 4

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียวราย ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมลักษวรรณ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และการเสวนา เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานระดับชาติ (ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา, นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขัน์, น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการ ผอ.สมศ.) และการอภิปรายกลุ่มย่อย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จากจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 220 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ