ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการวันครู ครั้ืงที่ 63

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ "คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย ๔.๐" เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี และเผยแพร่ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 และ สพม.36 จัดโครงการจัดงาน "เผยแพร่และผลการดำเนินงาน" แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 คุณธรรมนำไทย 1.1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1 นำเสนอเรื่อง ศาสตร์พระราชา หลักการทำงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลังรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำเสนอหัวข้อ การพัฒนาครูทั้งระบบ และการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ 2 สานพลังเครือข่าย 2.1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย นำเสนอเรื่อง การมีส่วนร่วมจากพลังประชารัฐ และความร่วมมือต่างๆ ทวิภาคี การส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้ด้านอาชีพ การมีงานทำ 2.2 มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย นำเสนอเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ 2.3 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำเสนอเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลการศึกษาปฐมวัย School Mapping ประเด็น 3 สร้างเด็กไทย 4.0 3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำเสนอเรื่อง การนำผลงานนวัตกรรมชั้นนำของผู้เรียนมาจัดแสดง การเสริมทักษะผู้ประกอบการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แบะ 10 สมรรถนะเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ดิจิทัลเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIV) 3.2 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 นำเสนอเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3.3 โรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม นำเสนอเรื่อง การพัฒนาผุ้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ โดยนิทรรศการผลงานของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเด็น จะจัดแสดงในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ