ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 นางสาววนัญศิมา สักลอ 22 มกราคม 2564
2  ประชุมหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาววนัญศิมา สักลอ 22 มกราคม 2564
3   เชียงรายเดินหน้าบูรณาการด้านการศึกษาขานรับนโยบายรมว.ศึกษาธิการ นางสาววนัญศิมา สักลอ 21 มกราคม 2564
4  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสาธารณสุข นางสาววนัญศิมา สักลอ 12 มกราคม 2564
5  ประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เดินหน้าชูธงครู ก. happy school นางสาววนัญศิมา สักลอ 12 มกราคม 2564
6  ผวจ.เชียงราย ระดมวิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษาสู่ทิศทางพัฒนาการศึกษาของจ.เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 5 มกราคม 2564
7  ระดมภาคีเครือข่ายรถยนต์รับส่งนักเรียนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นางสาววนัญศิมา สักลอ 25 ธันวาคม 2563
8  ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
9  ศธจ.เชียงรายติดตามการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 ธันวาคม 2563
10   ประชุมเชิงปฏิบัติการฯโครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา ปี 2564 วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
11   "เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในสถานศึกษา" นางสาววนัญศิมา สักลอ 18 ธันวาคม 2563
12  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 ธันวาคม 2563
13  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
14  กิจกรรม Chingrai Big Cleaning Day นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 ธันวาคม 2563
15  ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาววนัญศิมา สักลอ 7 ธันวาคม 2563
16  ประชุมจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 กรกฎาคม 2563
17  ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มีนาคม 2563
18  SDG 4 Lab นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 มกราคม 2563
19  สระเกล้า ดำหัว ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2562
20  .กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
21  การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหนังสือทำมือ/หนังสือเล่มเล็ก นางวรุณี แก้วสุข 9 กรกฎาคม 2561
22  ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มกราคม 2561
23  จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 ตุลาคม 2560
24  การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชียงราย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 ตุลาคม 2560
25  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 121 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 18 กันยายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ