ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย เปิดโครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทและเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่คุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝัง ป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาอันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้ผู้เรียน "เรียนดีมีความสุข""ทำดี ทำได้ ทำทันที" "ถูกต้อง รวดเร็วประโยชน์ ประหยัด" ภายใต้การทำงาน"จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการรวมพลังสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนโดยผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการออกปฏิบัติงาน ตรวจสอบดูแลนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามจุดเสี่ยงที่กำหนด โดยมีศูนย์เสมารัษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานกลาง ในการจัดดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาให้มีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดจนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข จากรูปแบบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ ย่อมเป็นการสงนิมิตหมายที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแล คุ้มครองป้องกันให้นักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติที่เหมาะสม ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน "เรียนดีมีความสุข" ทำดี ทำได้ ทำทันที "ถูกต้อง รวดเร็วประโยชน์ประหยัด" ภายใต้การทำงาน "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th