ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธภ.16 สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ ให้เด็กพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการอบรม "เทิดพระเกียรติ สร้างการรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนัก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม โอกาสนี้ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวรายงานความเป็นมาต่อประธานในที่ประชุม ดังนี้ "วัตถุประสงค์และแนวคิดของการจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้ดำเนินการจัดการอบรมฯ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ เกิดความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครูและบุคลารกรโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย รวมจำนวน 217 คน" นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จิตอาสาพระราชทาน 904 ประกอบด้วย นายบุญยืน บุญภรณ์วิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ร.ต.อ.เกษตร ขันคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม นอกจากจะสร้างการรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 26 กรกฎาคม 2567และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 แล้ว ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้นักเรียนได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนักเรียนและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th