ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการฯ คัดเลือกประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ส่วนที่ 1 การประเมินรูปแบบหรือแนวทางพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา 3 ด้าน คือ 1) ด้านความสำคัญของรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา 6 ตัวชี้วัด 3) ด้านผลที่เกิดขึันจากการดำเนินงานตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 10 ตัวชี้วัด ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลงาน องค์ประกอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ 2 ตัวชีั้วัด 1) การนำเสนอผลงาน 1 ตัวชี้วัด 2) สื่อ และเอกสารในการนำเสนอ 1 ตัวชี้วัด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th