ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ส่งคาราวาน พสน.ลงพื้นที่จุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่มรวมตัวของเด็กและเยาวชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 และร่วมปล่อยขบวนรถคาราวาน โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความปลอดภัยมีขวัญกำลังใจในช่วงเปิดภาคเรียน นายวัลลภ ไม้จำปา เปิดเผยว่า "กิจกรรมตามโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" เป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันของน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อดูและและเฝ้าระวัง ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เกิดขึ้นทุกมิติ โดยเฉพาะการกำหนดรูปแบบเชิงนโยบายในเรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ในภาพร่วมของโครงการ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้เกิดการตระหนักรู้ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งผลไปสู่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนให้ได้รับความคุ้มครอง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือก่อเกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยในทุกมิติ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพและวัย ร่วมถึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th