ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุ ประจำปี 2566

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุ ประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว 2. รางวัลคุรุสดุดี 3. รางวัลคุรุสภา 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 5. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับราวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ให้ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ไม่เกิน 60 คน เพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คุรุสภากำหนด จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบ เป็นการทั่วไป กำหนดให้คัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศ โดยทำหนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และนำส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณา ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย จังหวัดเชียงรายงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th