ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ปลัด ศธ.ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ปีงบประมาณ 2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านกลไก กศจ."

ปลัด ศธ.ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ปีงบประมาณ 2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านกลไก กศจ." วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะประกอบด้วย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16, นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, นางสาวหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และตัวแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1, 3, 4 และ สพม.เชียงราย ร่วมการประชุมและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานการรับ "อส.ศธ." ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 187 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) และมอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานด้าน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย และ นายปรีชารัตน์ อินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายการัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย นายอาวุทธิ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ตามบทบาทของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงานฯ พร้อม ผอ.กศน.อำเภอ, ผอ.กศน.ตำบล ในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลและผลการดำเนินงานในรูปแบบของนิทรรศการที่ได้ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับต่างๆ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th