ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

<<<...ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย...

<<<...ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย... นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุม ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าวโดยการนำของ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ด้านเศรฐกิจ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ได้ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย และกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายและบริบทของพื้นที่ โดยทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กศจ. เชียราย แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ ###วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย "...เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล..." ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดย สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม โดยสอดคล้อง กับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน ผู้เข้าประชุมประ จำนวน 26 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ประธาน อกศจ.เชียงราย, ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์, ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา, ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ปลัดจังหวัดเชียงราย, ขนส่งจังหวัดเชียงราย, ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4, ผอ.สพม.เขต 36, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย, นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย, ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน, ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย, ผอ.โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิศษ ประจำจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32, ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 3 องค์คณะ, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สนง.ศธจ.ชร. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khanittha.khueachake/

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th