การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงาน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 7 มิถุนายน 2567
2  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 มิถุนายน 2567
3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
4  สรุปรายงานผลการดําเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th