บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางสาวสะติม คำมา

นางสาวสะติม คำมา

Miss Satim Khamma

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

noksatimkhamma@gmail.com


นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

Miss Pannapat Thakulsirichot

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

pannapatjeab@hotmail.com


นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย

นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย

Mr.Kasamson Ketboonsai

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ

kasamson.112@gmail.com


นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์

Mr.YOTSAWAT WINYARAT

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

yotsawat@sueksa.go.th


นางสาวอรพิน หมูจีนะ

นางสาวอรพิน หมูจีนะ

Miss Orapin Moojeena

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

orapin29@hotmail.com


น.ส.ปวีณ์สุชาดา แสงคำ

น.ส.ปวีณ์สุชาดา แสงคำ

MissPawesuchada Saengkham

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

pawesuchada@sueksa.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th