บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ

น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ

MissPalita Chamnankit

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

palita.c@sueksa.go.th


น.ส.พรนภา เขื่อนแก้ว

น.ส.พรนภา เขื่อนแก้ว

Missphornnapa kaunkeaw

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

phornnapa_kh@ksp.or.th


น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว

น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว

MissSaipin jannew

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

saipin_ch@ksp.or.th


นางสุรินทร์ รุดเครือ

นางสุรินทร์ รุดเครือ

Mrs. Surin Rudkure

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวมธุรักดา ณขัติ

นางสาวมธุรักดา ณขัติ

Miss Mathurugda Nakhat

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rakda_k@hotmail.com


นางรัชดา รักษาศิลป์

นางรัชดา รักษาศิลป์

Mrs. Ratchada Raksasin

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

nimspm.36@gmail.com


น.ส.อรวรรณ ศรีใจ

น.ส.อรวรรณ ศรีใจ

Miss Orawan Srijai

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

SAND.KKK@hotmail.com


นายวชิรวิทย์ ตานำคำ

นายวชิรวิทย์ ตานำคำ

Mr.Wachirawit Tanamkham

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

wachirawit@sueksa.go.th


นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

Mrs. Supin Laothueng

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Supin@gmail.com


นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

Ms. Paphitchaya Nontamat

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Kokoka123@hotmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th