ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการตรวจสอบการใช้ดุลอำนาจ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
3  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการจัดการเรีองร้องเรียนการทุจริต - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
4  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
5  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
6  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 5 กุมภาพันธ์ 2563
7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
9  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 มกราคม 2563
10  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 มกราคม 2563
11  สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 20 มกราคม 2563
12  กศน.เชียงราย ขอรับการสนับสนุนสิ่งของบริจาคเพื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2563
13  รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 9 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th