คู่มือ

  • รายการ คู่มือปฏิบัติงาน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา - นางรัชดา รักษาศิลป์ 14 มิถุนายน 2567
2  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.พัชนี ทองคำ 13 มิถุนายน 2567
3  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ - นางเกษณี สีไพร 12 มิถุนายน 2567
4  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 12 มิถุนายน 2567
5  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล - น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 10 มิถุนายน 2567
6  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล - น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 10 มิถุนายน 2567
7  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - น.ส.ปวีณ์สุชาดา แสงคำ 5 มิถุนายน 2567
8  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
9  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 19 กรกฎาคม 2566
10  คู่มือการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
11  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 12 กรกฎาคม 2566
12  คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
13  คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ชร. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
14  คู่มือการร้องเรียนด้านจริยธรรม สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
15  คู่มือกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน สป.ศธ. พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
16  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ 10 กรกฎาคม 2566
17  คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
18  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
19  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
20  แนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฏหมาย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
21  แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
22  คู่มืองานดำเนินงาน เลขา กศจ ล่าสุด - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
23  คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรงเรียนในระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
24  คู่มือการบริหารงานบุคคล กศจ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
25  คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
26  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
27  คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ ศธจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
28  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล - นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ 20 มิถุนายน 2566
29  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 7 กุมภาพันธ์ 2566
30  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 พฤศจิกายน 2565
31  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
32  แนวปฏิบัติ การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา (ส่วนภูมิภาค) และแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
33  มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
34  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมเอกชน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
35  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
36  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
37  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
38  มาตรฐานการปฏิบัติงาน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
39  คู่มือการดำเนิงานเลขานุการ กศจ.2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 กุมภาพันธ์ 2561
40  คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th