จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

  • รายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการต่าง ๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
2  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
3  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
4  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
5  ใบขอยืมพัสดุ (กรณีขอยืมใช้นอกสำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
6  ใบขอยืมครุภัณฑ์ (กรณียืมใช้ภายในสำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
7  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
8  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
9  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
10  แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใข้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 61 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 ธันวาคม 2561
11  แบบรายงานขอความเห็นชอบ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 23 ธันวาคม 2561
12  เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
13  คู่มือแนวทางการประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
14  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 20 ธันวาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th