การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 29 เมษายน 2567
2   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 29 เมษายน 2567
3  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ม.ค.-เม.ย. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 25 เมษายน 2567
4  การประกาศเจตนารมณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 กุมภาพันธ์ 2567
5  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 27 ธันวาคม 2566
6  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ก.ค.-ธ.ค. 66 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 22 ธันวาคม 2566
7  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ OIT พ.ศ. 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
8  รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส OIT พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 กรกฎาคม 2566
9  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
10  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (รายงาน ศธภ.16) - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
11  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
12  รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
13  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Corruption Risk Assessment OPS.MOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
14  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
15  การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ