ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2567

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   การตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบและการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 6 มิถุนายน 2567
2  การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ น.ส.พัชนี ทองคำ 24 พฤษภาคม 2567
3  การอบรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ น.ส.พัชนี ทองคำ 23 พฤษภาคม 2567
4  เชิญประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ IFTE และโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางวรุณี แก้วสุข 21 พฤษภาคม 2567
5  วันสถาปนาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ครบรอบปีที่ 44 น.ส.พัชนี ทองคำ 19 พฤษภาคม 2567
6  วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 5 เมษายน 2567
7  พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 5 เมษายน 2567
8  การประชุม กศจ.เชียงราย ครั้งที่ 3/2567 นางเกษณี สีไพร 1 เมษายน 2567
9  การร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๗ น.ส.พัชนี ทองคำ 31 มีนาคม 2567
10  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จา น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มีนาคม 2567
11  ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2567 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มีนาคม 2567
12  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มีนาคม 2567
13  การประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธร น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มีนาคม 2567
14  แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ Northern Border Economy Acceleration 2024 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 25 มีนาคม 2567
15  กิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ น.ส.พัชนี ทองคำ 4 มีนาคม 2567
16  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร น.ส.พัชนี ทองคำ 28 กุมภาพันธ์ 2567
17  ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาฯผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2567
18  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2567
19  การตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา น.ส.พัชนี ทองคำ 11 กุมภาพันธ์ 2567
20  งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 น.ส.พัชนี ทองคำ 5 กุมภาพันธ์ 2567
21  กา่รประชุม อกคศ.สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2567 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 มกราคม 2567
22  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 มกราคม 2567
23  การพิจารณาทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษาเด็กเชียงราย" น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 17 มกราคม 2567
24  พิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 17 มกราคม 2567
25  โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ฯ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 11 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th