ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชนฯ (รุ่นที่ 1)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชนและบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมแสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่เป้าหมาย 9 อำเภอ ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ มีวิทยากรจาก กอ.รมน. ศอ.ปส. และกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ความรู้และปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ