ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เปิดรับสมัครส่งนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา Innovation For Thai Education : IFTE

ด่วน เปิดรับสมัครส่งนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา Innovation For Thai Education : IFTE ทั้ง 4 ด้าน 1 ด้านการบริหารจัดการ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 3 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางวรุณี แก้วสุข


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ