ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มอบเกียรติบัตรผ่านหลักสูตรกิจกรรม

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมการเรียนรู้ "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 1) ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 100 คน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ผ่านการร่วมกิจกรรมและขอให้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จัดทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโดยให้ดู ให้เห็น ให้สัมผัสในสถานที่จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองและสามารถนำไปขยายผลให้กับเพื่อนนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ทั้งนี้่ ได้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ตั้งใจในการเรียนรู้และฝึกฝนต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ