ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย จัดโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"

ศธจ.เชียงราย จัดโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมการเรียนรู้ "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"( ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 (รุ่นที่ 1) ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมดอยฮาง (เรือนจำกลางชั่วคราว) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โอกาสนี้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง รวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพพระกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถน้อมนำและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างอย่างยั่งยืนตามบริบทในพื้นที่ตนเอง 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของชุมชนและท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพม.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนนครวิทยาคม 2. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 3. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม 4. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 5. โรงเรียนจันทร์จว้าวิทยาคม 6. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 7.โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 9. โรงเรียนปล้องวิทยาคม 10.โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม รวมทั้งสิ้น 100 คน นายกวิน เสือสกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า "บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4 ด้านประกอบด้วย 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพ 4. การเป็นพลเมืองที่ดี โดยให้หน่วยงานทางการศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นถือปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ