ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"เตรียมพร้อมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565"

???? วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 และให้แนวทาง ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฝ่ายต่างๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบ ทั้ง 55 สนามสอบ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย ???? สืบเนื่องจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกสังกัด เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ???? สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงจัดทำโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา 2565 และได้กำหนดกิจกรรมหลักในครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะทำงานและตัวแทนศูนย์สอบ จำนวน 50 คน หัวหน้าสนามสอบ จำนวน 63 คน และกรรมการกลาง จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 150 คน ????ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นักเรียนเข้าร่วมรับการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3,015 คน จาก 81 โรงเรียน จำนวน 55 สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,182 คน จาก 28 โรงเรียน จำนวน 24 สนามสอบ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2565 ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ