ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศธจ.เชียงราย

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศธจ.เชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ ข้าราชการในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาความสอดคล้องและ ความสำคัญ และเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีเป้าหมายและทิศทางที่มีความสอดคล้องกับแผน สร้างความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ บุคลากรควรมีการร่วม ในการจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคี พัฒนา ด้านความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กับลูกจ้าง โอกาสนี้ นายอภิวัฒ์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้บรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาก้านหารบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้บรรยายหัวข้อ "เสริมทักษะใในการเขียนหนังสือราชการ การประชุมข้างต้น จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ อ.เมืองเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ