ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

&&& นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมชาวดอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย &&& โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ