ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดเรียน

&&&...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่ติดตามการจัดการเรียนสอนวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดเชียงราย เบื้องต้น พบว่าทุกโรงเรียนในพืั้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของ ศคบ. และกับบริบทของโรงเรียน ทั้่งด้าน ความปลอดภัย สะอาด น่ายล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 95 (กลุ่มศึกษานิเทศฯ /ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ