ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย"

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า "จากการที่นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการเร่งรัดการเข้าถึงการรับบริการวัคซีนของประชาชนให้รวดเร็วและให้ได้จำนวนมากที่สุดนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวมและจำแนกรายชื่อนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่เรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา สำหรับจังหวัดเชียงรายนั้น ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบแรก ดังนี้ อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 17,880 โดส และอำเภอที่เหลือ อำเภอละ 720 โดส ซึ่งจะมีการ Kick Off ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา โรงเรียนต.ช.ด. และโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขอายุและระดับชั้นเรียนตามที่กำหนดเข้ารับบริการ ซึ่งมีการวางแผนบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัด รวมจำนวนประมาณ 80,000 คน ภายในเดือนตุลาคม 2564 สำหรับการ Kick Off วัคซีนไฟเซอร์จุดแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นั้น มีนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ที่กลับภูมิลำเนาตามมาตรการและเรียนออนไลน์ รวมจำนวน 2,000 คน เข้ารับบริการ โดยจะเริ่มฉีดเข็มแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป " สำหรับเช้าวันนี้ บรรยากาศการ Kick Off ฉีดไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก เด็กๆ มีการเตรียมตัวมาด้วยการโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน การทานอาหารเช้า แต่มีบางรายที่มีอาการวิตกกังวล อาการกลัวเข็ม และอาการตื่นเต้น แต่ทุกคนก็รับการฉีดทุกคน และในจุดวิทยาัลยอาชีวศึกษาเชียงราย ยังมีน้องๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการฉีดวัคซีน จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโยลีกรุงธนฯ, วิทยาลัยเษตรและเทคโนโลยีฯ รวมทั้งสิ้น 2,226 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ