ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ขับเคลื่อนการศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2"

"ขับเคลื่อนการศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมไดมอนปาร์คอินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้เข้าประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 6 แผนระดับที่ 3 และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมถึงสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2556-2570)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ