ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

10/9/2564 "ถอดประสบการณ์ สะท้อนความคิด" (เช้าวันนี้ ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ผู้ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา นางศิริรัตน์ เขือนข่าย สพป.เชียงราย เขต ๒ ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวประภัสสร ฟังช้า สพป.เชียงราย เขต 4 ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์ สพป.เชียงราย เขต 2 ชนะเลิศ อันดับ 1 โอกาสนี้ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้นำเสนอผลงานซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานซึ่งเป็นเชิงประจักษ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อดำเนินการคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับภาค และระดับสูงขึ้นต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ