ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Innovation For Thai Education"

23/8/2564 "Innovation For Thai Education" ???? นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการฯ ???? นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง กล่าวว่า "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษางบรายจ่ายอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation For Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน ในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การสร้างนวัตกรรมการศึกษามีการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มพูนประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในให้กับบุคลากรนำร่องพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนาดังกล่าว" ???? สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมด้านการศึกษา ในการนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ส่งผลงานเพื่อร่วมพัฒนารวมทั้งสิ้น 23 ผลงาน จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย คือ สำนักงานพระพุทธศาสนา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4, สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายร่วมคัดเลือกในระดับการศึกษาภาค 16 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) เป็นลำดับต่อไป ????นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เพื่อให้การคัดเลือกในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปรงใส บริยุทธ์ ยุติธรรม และให้ได้นวัตกรรมที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม, รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีด้านการจัดการศึกษา ผศ.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาท้องถิ่นและการขับเคลื่อนงานงานพระราโชยบาย ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การคลังและกฎหมาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกผลงานดังกล่าว" ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะประกาศผลการคัดเลือกฯ และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ