ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

16-18/8/2564 "ประชุม ครู ก.รับรู้+มีส่วนร่วม ป้องกันฯ ยาเสพติด"

16-18/8/2564 "ประชุม ครู ก.รับรู้+มีส่วนร่วม ป้องกันฯ ยาเสพติด" ???? นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการ สร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ สู่การป้องกันและแก้ปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนฯ (ครูก.)" รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ????โอกาสนี้ นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย ได้กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า "ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ. ศ. 2562 - 2565) สำคัญที่สุดคือจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่จะถูกใช้ในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามากที่สุด โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญ ในมาตรการที่ 4 การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยการพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรการสอนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทด้านชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่" ????นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง กล่าวถึงสาระสำคัญในการ จัดการอบรมในครั้งนี้ว่า "ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ 2564 มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563-2565 มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบ ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม โดยการแก้ปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นทาง คือ ด้านการสกัดกั้นปราบปราม กลางทาง ด้านการป้องกัน และปลายทาง คือ ด้านการบำบัดรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" โดยเน้นการขับเคลื่อนนโยบายในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงสูง อายุ 15-24 ปี เป็นลำดับแรกสุด ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดมาตราการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา และมาตราการอำนวยการ" ????การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศอ.ปส.จ.เชียงราย, กอ.รมน. จ.เชียงราย ,คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ