ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน"

9/07/2564 "ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" &&&...นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียน จาก สพม.เชียงราย, นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเชียงราย, สังกัด สช.ในจังหวัดเชียงราย, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย" สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ ตระหนักรู้และแสวงหาองค์ความรู้ที่สำคัญ จนนำไปขยายผลต่อภายในสถานศึกษา หรือเสนอให้ผู้บริหารใรการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจด้าน "ความปลอดถัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" ที่ตนเองอยู่ได้ ทั้งในด้านการใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายในการร่วมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับการอบรมครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะสรุปผลรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งความปลอดภัยจากสื่อออนไลน์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายที่ ว่า "สุขสะอาด ปลอดภัย น่ายล" นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินกิจกรรมในมาตรการเสริมการรับรู้ในประเด็นสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิด บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง กอปรกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล" โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทัศน์สังคมของจังหวัดเชียงราย ที่แตกต่างกัน เป้าหมายหนึ่งตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย" การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หรือ ECPAC นำโดย คุณเกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการมูลนิธิ ให้คำปรึกษาด้านหลักสูตร กิจกรรมวิทยากร เอกสารสื่อการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมแสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ