ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตรฯ เมืองเชียงราย"

"นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตรฯ เมืองเชียงราย" นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อนำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรระดับท้องถิ่น "เมืองเชียงราย" ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน สืบเนื่องจาก จังหวัดเชียงรายได้จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ. 2563-3564) เพื่อให้หน่วยงานทางการ ศึกษาในจังหวัดเชียงรายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียมโดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของ จังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพรายบุคคล ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง การศึกษา มีหน้าที่บูรณาการการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพ การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาในการนำไปใช้เป็น หลักสูตรเพิ่มเติมหรือนำไปจัดการเรียนการสอนตามบริบท ข้อเท็จจริง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ