ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดเชียงราย

24/03/2564 "คัดเลือกกรรมการฯ" นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชาวดอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกกรรมาการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด ตามกรอบระยะเวลาและแนวทางการคัดเลือก โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก องค์ประกอบมีดังนี้ 1. ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ และกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ เป็นผู้คัดเลือก 2. กรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ไม่เกิน 3 คน 3. กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ไม่เกิน 2 คน 4. กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ ไม่เกิน 7 คน โดยที่ประชุม ได้มีดังนี้ นายวรฉัฏฐ์ กองแก้ว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชาดาวนภา เป็น ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงราย นายสัมพันธ์ อะทะสุวรณ, นางสิริมา บุญยศ, นายศักดิ์สิทธิ์ เทียนทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเชาวนวัติ ปัญโญ, นางอรวรรณ กัลชาลพิเศษ กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ นายนิวัติ อุณหนันท์, นายนิรุตต์ ดวงมณฑล เป็นกรรมการประเภทวิชาชีพ นางรัศมีฉัตร จรัส, นางสาวกีรติญา พินิจ เป็นกรรมการประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต นายสุคำ แก้วศรี, นายดำรง ปาละสกุล เป็นกรรมการประเภทศิลปะและกีฬา นายวรฉัฏฐ์ กองแก้ว ประเภทกวดวิชา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ