ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

&&&...นายไพศาล วุฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย สังกัด สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สังกัด สพม.จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพม.เชียงราย และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม (ภาพ/ข่าว เครือข่ายข่าวการศึกษา)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ